Aanvaarding van de Gebruiksvoorwaarden:

Door deze website te bezoeken en te gebruiken aanvaardt u dat deze gebruiksvoorwaarden
en alle voorwaarden die daarin zijn opgenomen of waarnaar wordt verwezen en/of die elders
op deze website vermeld zijn, van toepassing zijn en worden deze voorwaarden geacht door
u te zijn aanvaard.

Indien u NIET akkoord bent met deze voorwaarden, dient u deze website niet te gebruiken.
Indien u niet akkoord bent met enige additionele, specifieke voorwaarden die van toepassing
zijn op specifieke inhoud (zoals hierna gedefinieerd) of op specifieke transacties te
verrichten via deze website, dient u het deel van de website dat daar betrekking op heeft
NIET te gebruiken en dient u die inhoud NIET te gebruiken of die transacties niet te
verrichten.

Deze gebruiksvoorwaarden kunnen door Viquel Automation te allen tijde gewijzigd worden.
Zulke gewijzigde gebruiksvoorwaarden zullen van kracht zijn vanaf het moment dat ze op
deze website vermeld zijn. Om die reden dient u regelmatig de gebruiksvoorwaarden vermeld
op deze website te bestuderen om op de hoogte te blijven van de voorwaarden die op uw
gebruik van deze website van toepassing zijn.

Op andere Viquel Automation websites kunnen afwijkende voorwaarden van toepassing zijn.
Bovendien kunnen specifieke voorwaarden van toepassing zijn op specifieke producten,
materialen, diensten of informatie opgenomen op of beschikbaar via deze website (de
“inhoud”) of op transacties verricht via deze website. Dergelijke specifieke voorwaarden
kunnen gelden in aanvulling op of, indien en voor zover niet verenigbaar met de inhoud of
strekking van deze gebruiksvoorwaarden, prevaleren ten opzichte van de voorwaarden zoals
bepaald in deze gebruiksvoorwaarden. Viquel Automation behoudt zich het recht voor te
allen tijde en zonder nadere mededeling de inhoud te wijzigen of te actualiseren of de wijze
van presentatie daarvan aan te passen. Viquel Automation behoudt zich voorts het recht
voor, om welke reden dan ook, het ter beschikking stellen van de website te beëindigen of
de toegang daartoe te beperken.

Alhoewel zorgvuldigheid is betracht om de juistheid van de informatie zoals vermeld op de
website te verzekeren, aanvaardt Viquel Automation geen verantwoordelijkheid daarvoor.
Alle inhoud wordt verstrekt “in de staat waarin die zich bevindt” en “zoals beschikbaar”.
Viquel Automation wijst nadrukkelijk elke garantie, daaronder mede inbegrepen garanties met
betrekking tot verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of een garantie dat de
inhoud niet inbreukmakend is of een garantie ten aanzien van het functioneren van de
website of de inhoud, van de hand. Viquel Automation geeft geen garantie met betrekking
tot de beveiliging van deze website; u onderkent dat informatie kan worden onderschept
tijdens verzending.
Viquel Automation geeft geen garantie dat de website toegankelijk is of dat de servers die
de website ter beschikking stellen, werken of dat elektronische berichten verzonden door
Viquel Automation vrij zijn van virussen of andere schadelijke elementen. In geen geval is
Viquel Automation aansprakelijk voor enige directe, indirecte, gevolg- of speciale schade
(daaronder mede begrepen gederfde winst of inkomsten, verlies aan contracten of orders,
andere schade als gevolg van bedrijfsstagnatie en verlies aan informatie, data of andere
materialen) voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van deze website of de
onmogelijkheid om deze website of de inhoud te gebruiken, zelfs indien Viquel Automation in
kennis is gesteld van de mogelijkheid van het optreden van dergelijke schade. Iedere klacht
of claim jegens Viquel Automation in verband met de website moet schriftelijk worden
ingediend binnen één (1) jaar nadat de oorzaak van de klacht zich heeft voorgedaan.

Deze website bevat links naar andere websites, die niet onder controle staan van Viquel
Automation. Viquel Automation is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van
die websites. Viquel Automation heeft dergelijke links enkel voor het gemak van de gebruiker
van deze website opgenomen en het opnemen van een link naar enige website mag niet
zodanig worden uitgelegd dat Viquel Automation de inhoud van die website zou
onderschrijven. Auteursrechten en alle andere rechten met betrekking tot de inhoud
(daaronder mede begrepen software, audio, video, tekst en foto’s) behoren toe aan Viquel
Automation of haar licentiegevers. Alle rechten met betrekking tot de inhoud zijn
voorbehouden behoudens voor zover enig gebruiksrecht met betrekking tot de inhoud
uitdrukkelijk is verleend.

Tenzij anders bepaald, mag de inhoud opgenomen op deze website alleen in ongewijzigde
vorm en alleen voor persoonlijk niet-commercieel gebruik worden gereproduceerd of
gedistribueerd. Enig ander gebruik van de inhoud, daaronder mede begrepen distributie,
reproductie, wijziging, openbaarmaking of verzending zonder de voorafgaande schriftelijke
toestemming van Viquel Automation is strikt verboden. Alle auteursrecht- en overige
eigendomsvermeldingen dienen te worden behouden op alle reproducties en kopieën. Enig
materiaal of informatie verzonden door u via of in verband met de website
(“gebruikersmateriaal”) zal als zijnde niet-vertrouwelijk worden behandeld en zal onmiddellijk
het eigendom van Viquel Automation worden. De Privacy Informatie zoals opgenomen op
deze website zal op gebruikersmateriaal van toepassing zijn. Viquel Automation mag
gebruikersmateriaal, indien door haar gewenst, waar dan ook ter wereld gebruiken, zonder
enige verplichting tot compensatie en vrij van persoonlijkheidsrechten, intellectuele
eigendomsrechten en andere eigendomsrechten.

Opgesteld, 16 december 2013,
Viquel Automation
©Viquel Automation 2016 | Webdesign Viquel Automation
Oplossingen/producten

NetserverOS
Zarafa
RetSoft
Hardware/software
Hosting
Verbindingen

Cloudcomputing

disclaimer
ICT beheer & oplossingen